(Sociaal medisch) onderzoek Beschermd wonen

De hulpvrager wordt uitgenodigd voor (sociaal) medisch onderzoek door een senior indicatieadviseur van Oreon. Dit onderzoek vindt meestal plaats in de thuissituatie van de hulpvrager. De adviserend arts is beschikbaar wanneer dat voor aanvullend onderzoek nodig is.
 

De senior indicatieadviseur verricht onderzoek  naar de aard van de psychiatrische problematiek van de hulpvrager, de mate van zelfredzaamheid en de noodzaak tot 24 uurs zorg of toezicht in de nabijheid. Vragen als ‘Is betrokkene in staat zijn hulpvraag te stellen indien nodig?’, ‘Kan betrokkene zijn hulpvraag uitstellen’ of ‘Veroorzaakt betrokkene overlast voor zijn omgeving?’ worden in het advies beantwoord. Indien nodig neemt de indicatieadviseur of arts contact op met relevante derden in de keten, zoals familie, de (huis)arts, (GZ) specialist of andere deskundigen. Dit gebeurt altijd met toestemming van de hulpvrager. 

De senior indicatie-adviseur maakt een (integrale) eindrapportage, zo nodig rekening houdend met het beleid van de (centrum)gemeente. De strekking van het advies wordt besproken met de hulpvrager en diens reactie wordt in de rapportage weergegeven.