De Wmo

Grondig en deskundig onderzoek en advies

Oreon is gespecialiseerd in de advisering op het gebied van woningaanpassingen, rolstoelen, vervoersvoorzieningen, huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. Wij verzorgen voor gemeenten volledige, integrale adviezen over de toegang tot maatwerkvoorzieningen. Daarnaast adviseren wij ook op deelgebieden, zoals de medische noodzaak, specifieke medische vragen of een bouwkundig advies. 

Voor elk advies geldt: wij staan garant voor een grondig integraal en goed onderbouwd onderzoek en advies, rekening houdend met de medische,  psychosociale en ergonomische situatie van de hulpvrager. Het advies geeft een objectivering van de omstandigheden van de hulpvrager en  de mogelijkheden tot zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. 

Kom in contact met Oreon

Stel vrijblijvend uw vraag

Het vinden en aanvragen van zorg kan een zoektocht zijn. Wij helpen u graag!

Vraag & Antwoord

Over de WMO

Samenvatting

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Gemeenten geven ondersteuning thuis via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), officieel Wmo 2015. Denk hierbij aan mensen met een somatische, psychische, psychosociale of ergonomische beperking. Oreon brengt de situatie van een hulpvrager in kaart en brengt advies uit hoe de hulpvrager thuis en binnen de samenleving kan functioneren en of daarvoor een maatwerkvoorziening nodig is.

Integraal (medisch) onderzoek Wmo

Het integraal onderzoek Wmo geeft een objectivering van de medische omstandigheden van een hulpvrager, de mate waarin hij/zij (fysiek) belast kan worden, de beperkingen die een hulpvrager ondervindt in zijn functioneren en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden tot zelfredzaamheid en participatie.

(Sociaal) medisch advies Begeleiding

Het (sociaal) medisch advies Begeleiding is een integraal advies waarin de hulpvraag, de beperkingen, de belastbaarheid en de mogelijkheden van de hulpvrager op de verschillende leefgebieden worden geschetst. Hiermee krijgt de gemeente een duidelijk beeld van de situatie van hulpvrager en wat voor hem of haar noodzakelijk is om zelfredzaam te zijn en te participeren in de samenleving. In het advies wordt een afweging gemaakt of de hulpvrager eigen mogelijkheden, mogelijkheden van zijn netwerk, algemeen gebruikelijke faciliteiten, algemene voorzieningen of andere wettelijke voorzieningen kan inzetten om zijn probleem in zelfredzaamheid of participatie op te lossen.

(Sociaal medisch) onderzoek Beschermd wonen

De hulpvrager wordt uitgenodigd voor (sociaal) medisch onderzoek door een senior indicatieadviseur van Oreon. Dit onderzoek vindt meestal plaats in de thuissituatie van de hulpvrager. De adviserend arts is beschikbaar wanneer dat voor aanvullend onderzoek nodig is.
 

Ergonomisch advies, passing en selectie 

Ergonomische advisering heeft betrekking op de volgende diensten: 

  • Het adviseren over de noodzaak van de gevraagde woonvoorziening, rolstoel  of vervoersvoorziening.
  • Advisering omtrent woningaanpassingen.
  • Een programma van eisen waaraan de gevraagde voorziening moet voldoen;
  • Passing en selectie van de goedkoopst compenserende voorziening.

Bouwkundig advies Wmo

Met name op het vlak van de woningaanpassingen zijn soms uitgebreide onderzoeken noodzakelijk. Hierbij kan worden gedacht aan verbouwingen, zoals uitbreiding van een woning. De inbreng van zowel een indicatie adviseur als een bouwkundige kan dan zeer gewenst zijn om een advies te kunnen geven over zowel de ergonomische aspecten als de bouwtechnische mogelijkheden.

Kom in contact met Oreon

Stel vrijblijvend uw vraag